برای مشاهده گردش صورتحساب در حالت گروه فعالیت (حساب ها) و انتخاب فعالیت (صورتحساب) می توان گردش صورتحساب را بر اساس انتخاب تاریخ یا تعداد تراکنش ها مشاهده کرد.

 

 

علاوه بر مشاهده صورتحساب می توانید فایل صورتحساب خود را با فرمت متنی یا اکسل بر روی کامپیوتر خود دانلود و ذخیره نمایید

درحالت گروه فعالیت (حساب ها) و انتخاب فعالیت (دریافت فایل فایل صورتحساب) می توانید فایل صورتحساب خود را دریافت نمایید