: ساعات کار در شش ماهه اول سال

صبح ها : 7:30 الی  13:30  و عصر ها : 6  الی  7:30

پنج شنبه : 7:30  الی  12:30

: ساعات کار در شش ماهه دوم سال

صبح ها : 7:30 الی  13:30  و عصر ها :  4  الی  5:30 

پنج شنبه : 7:30  الی 12:30

آدرس : خراسان جنوبی ، فردوس ، اسلامیه خ امام خمینی

تلفن های  تماس : 05632743395- 05632742395

دورنگار :05632743813